جامعه

بهترین مزایا بیمه باربری

همانطور که می دانید بیمه انواع مختلفی دارد، که هر کدام به یک موضوع خاصی مرتبط است و از شخص یاجانی محافظت می کند، مزایا بیمه باربری یکی از بیمه های کاربردی و پر استفاده است که شرکت های حمل و نقل و افرادی که بارجا به جا می کنند، مشتریان این بیمه هستند.

به گزارش پارت نیوز؛ شاید به نظر شما بیمه باربری آنچنان به دردتان نخورد، اما اشتباه نکنید، مزایا بیمه باربری بیشتر از آنچه که فکرش را بکنید زیاد است، مهم این است که شما از حقوق و وظایف خود اطلاع دقیقی داشته باشید تا دچار مشکل و چالش نشوید.

بیمه باربری با توجه به شرایط بار و حمل ونقلی که انجام می دهند متفاوت است، هر باری با توجه به راه خود و مدت زمانی که شروع به حرکت می کند تا مقصد برسد قوانین فرق می کند، و شما نمی توانید قانون ثابتی برای همه آن ها در نظر بگیرید. این از مزایا بیمه باربری حساب می شود.

بیمه باربری چیست؟

بیمه باربری و حمل و نقل کالا (زمینی، دریایی و هوایی) بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیـمه از بیمه گذار متعهد می شود درصورتی که در جریان حمل کالا از نقطه ای مبدأ حمل کالا به نقطه دیگر مقصد حمل کالا، در اثر وقوع خطرهای موضوع بیمه کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هایی در رابطه با این خطرات متحمل شود، تمام خسارت های وارد را جبران نماید. به طور کلی مزایا بیمه باربری برای شرکت ها و افراد سود زیادی در این شرایط بد اقتصادی دارد.

علاوه براین در بعضی موارد زیان وارده به اشخاص ثالث نیز از طریق این بیمه جبران می شود.

انواع بیمه بابری و حمل و نقل بر اساس محدوه جغرافیایی

دلیل آنکه ما اصرار به بیمه داریم همین تنوع در تمام زمینه های حمل و نقل و محافظت کامل  از کالای شما است آن هم به هر روشی که شما می خواهید بابری خود را انجام بدهید پس این مزایا بیمه باربری برای همه شما قابل اجرا است.

 • بیمه باربری و حمل و نقل وارداتی
 • بیمه باربری و حمل و نقل صادراتی
 • بیمه باربری و حمل و نقل ترانزیت
 • بیمه باربری و حمل و نقل داخلی

۱. بیمه باربری و حمل و نقل وارداتی

مختص کالاهایی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از کشورهای خارجی خریداری می شوند، که به صورت خریدهای براتی، بدون انتقال ارز و یا از طریق اعتبارات اسنادی انجام می گیرد و باتوجه به قوانین جاری، خرید این نوع بیمه برای واردکنندگان کالا اجباری می باشد.

۲. بیمه باربری و حمل و نقل صادراتی

کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می شود، بر اساس انواع شرایط فروش، نیاز به بیمه نامه صادراتی دارند. به موجب این بیمه، شرکت های بیمه کالای صادره از کشور ایران تا کشور مقصد را تحت پوشش قرار می دهند.

نکته: مشخص نمودن ذی نفع یا بیمه گذار در این نوع بیمه نامه ها حائز اهمیت می باشد.

۳. بیمه باربری و حمل و نقل ترانزیت

مبدأ و مقصد برخی از حمل ها در خارج از كشور ایران بوده و ممکن است كشور ایران نیز در مسیرحمل قرار داشته باشد. به بیمه نامه های مربوط به این نوع حمل ها، بیمه نامه های ترانزیت می گویند و نرخ برای آنها مورد استفاده قرارو شرایط بیمهنامههای صادراتی عینا می گیرد. برای صدور این نوع بیمه نامه ها مجوز مدیریت بیمه های باربری و حمل و نقل الزامی است.

4. بیمه باربری و حمل و نقل داخلی

کلیه تولیدات و محموله هایی که توسط تولیدکنندگان و تجار در محدوده جغرافیایی کشور ایران جابجا می شوند، توسط این بیمه تحت پوشش بیمه ای نزد شرکت های بیمه قرار می گیرند. بیمه باربری داخلی یک نوع بیمه‌ حمل و نقل است که صاحبان کالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هایی که مبدأ و مقصد حمل آنها یکی از شهرهای ایران می‌باشند، آن را تهیه می‌نمایند.

انواع مزایا بیمه باربری و حمل و نقل بر اساس پوشش

انواع بیمه باربری

۱. بیمه نامه از بین رفتن تمامی كالاtotal loss

Loss Totalعملا در دنیا منسوخ شده و کاربرد چندانی ندارد و اساسا ً بیمه Loss Total به بیمه تشریفاتی یا بیمه گمرگی شهرت یافته است. بر اساس شرایط این بیمه نامه ، بیمه گر زمانی اقدام به جبران خسارت بیمه گذار می كند كه تمامی كالا و محموله در جریان حمل و به علت یكی از خطرات دریا از بین رفته است و به همین دلیل اگر بخش عمده كالا از بین رفته و صرفا اندكی ازآن باقی بماند، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت كالا نخواهد داشت.

بر اساس مصوبات هیئت وزیران ، كالای صادراتی باید تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد و چون عرف بر این است كه خریدار صرفاً پوشش بیمه ای مورد نیاز خود را كه متناسب با كالاست نزد بیمه گر كشور خود تهیه كند این نوع پوشش بیمه ای به صورت تشریفاتی و جهت ترخیص كالا برای عملیات صادرات مورد استفاده قرار می گرفت.

۲. مجموعه شرایط C

 • خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط بیمه گران كالا با كلوز Cعبارتست از:
 • آتش سوزی یا انفجار.
 • به گل نشستن، زمین گیرشدن، برخورد با كف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن كشتی یا شناور.
 • واژگون شدن یا خارج شدن وسیله حمل زمینی از راه یا خط.
 • تصادم یا برخورد كشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب.
 • تخلیه كالا در بندر اضطراری.
 • فدا کردن كالا در جریان زیان همگانی.
 • به دریا انداختن كالا برای سبک سازی.
 • خسارت همگانی.
 • مسئولیت مشترک در تصادم.

این بیمه نامه باتوجه به خطرات محدود خود، جزء بیمه نامه های ارزان قیمت محسوب می شود که ارزان بودن از مزایا بیمه باربری است که معمولا فقط برای برخی کالاها که احتما خسارت های جزئی آنها کمتر است به کار می رود. مثلا برای تیرآهن…

۳. مجموعه شرایط B

خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط بیمه گران كالا با كلوز Bعبارتست از:

1 .تمامی خطرات ذكر شده در مجموعه شرایط .C

2.زلزله، آتشفشان یا صاعقه.

3. به دریا افتادن كاال از روی عرشه كشتی.

4.ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به كشتی، شناور، محفظه كالا، كانتینر یا محل انبار.

از جمله مزایا بیمه باربری دیگرتلف كلی هربسته دركشتی یا شناور و یا تلف كلی هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگیری و یا تخلیه كشتی یا شناور مطابق قوانین علاوه بر خطرات مندرج در شرایط Bخسارات ناشی از عدم تحویل یك بسته كامل كالا، دزدی و دله دزدی،قالب زدگی، آبدیدگی، روغن زدگی، شكست، ریزش و خسارت ناشی از كالاهای دیگر نیز تحت پوشش بیمه می باشد.

فرانشیز یا سهم بیمه گذار از خسارت

در مجموعه شرایط Bبه علت پوشش خطرات اضافی در ایران معادل ۳% ارزش هر بسته خسارت دیده تحت عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود. منظور از بسته کوچک ترین واحد بسته بندی مندرج در بارنامه می باشد.

برای خطراتی که بین شرایط Cو Bمشترک می باشد، فرانشیز اعمال نخواهد شد.

۴. مجموعه شرایطa

در مجموعه شرایط بیمه گران كالا با كلوز a، تمامی خطرات به جز موارد استثناء شده تحت پوشش قرار می گیرد.

5.پوشش داخلی

در بیمه نامه های باربری و حمل و نقل داخلی خطرات تحت پوشش به دو دسته خطرات اصلی و اضافی تقسیم می شود که به شرح ذیل می باشد.

بیمه باربری و تعهدات بیمه

خطرات اصلی

دلیل نام گذاری خطرات اصلی این است که احتمال وقوع آنها نسبت به سایر خطرات مرتبط با کالاهای خاص بیشتر است و ارتباطی به ماهیت مورد بیمه ندارد. این خطرات عبارتند از: آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه.

خطرات اضافی

از مهم ترین مزایا بیمه باربری در این دسته از خطرات  قرار دارد که متنوع است و بیشتر مرتبط با نوع کالا می باشد که با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه اضافی می توان آنها را پوشش داد. خطرات رایج اضافی عبارتند از:

1(برخورد جسم خارجی با مورد بیمه.

2(پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه؛ مشروط بر اینكه كالای خسارت دیده به رویت بیمه گر رسیده باشد.

3(بارگیری و تخلیه مورد بیمه.

4(سرقت كلی محموله همراه با وسیله نقلیه با فرانشیز ۲۰ درصد ارزش محموله.

الزامات

خطرات اصلی به صورت پیش فرض درشرایط خصوصی بیمه باربری و حمل و نقل داخلی چاپ می شود و خطرات اضافی باید پس از اخذ درخواست بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافی، در قسمت خطرات اصلی در شرایط خصوصی درج گردد.

درج شماره وسیله نقلیه و بارنامه در متن بیمه نامه باربری و حمل و نقل الزامی است. در غیر این صورت متن زیر باید در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شود.

بیمه گذار موظف است پیش از شروع حمل شماره وسیله نقلیه و بارنامه را کتباً به بیمه گر اعلام نماید. در غیر این صورت بیمه گر هیچ گونه تعهدی در قبال خسارت وارد نخواهد داشت.

شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر

زمان شروع و مدت زمان تعهدات بیمه گر بسته به اینکه بیمه باربری بری حمل و نقل داخلی باشد یا بین المللی متفاوت است:

مدت اعتبار بیمه نامه هایa,b,c یکسان است. این بیمه نامه از زمانی که کالای مورد بیمه، از انبار یا محل نگهداری ذکر شده در بیمه بارگیری شود و مقصد را توسط وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری بدون وقفه و برای اولین بار ترک نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می یابد و در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، خاتمه می یابد.

1( به محض تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد درج شده در بیمه نامه.

2( به محض تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن که بیمه گذار یا کارکنان وی برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشند.

3 (از جمله مزایا بیمه باربری، هنگامی که بیمه گذار یا کارکنان او تصمیم می گیرند، خارج از مسیر عادی حمل از هر یک از وسایل حمل زمینی یا سایر وسایل حمل یا کانتینر برای نگهداری کالای مورد بیمه استفاده کنند.

4(به محض انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.

5(هرگاه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه نامه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، بیمه طی مدت مقرر در شرایط بیمه نامه به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

بیمه نامه های داخلی

بیمه نامه داخلی از زمانی كه وسیله نقلیه حامل كالا انبار یا محل نگهداری درج شده در این بیمه نامه را به منظور شروع حمل ترک نماید، آغاز و در طول جریان و مسیر عادی حمل ادامه می یابد و به محض رسیدن وسیله حمل به مقصد مندرج در این بیمه نامه خاتمه می یابد.

مدت اعتبار بیمه نامه ها

در صورتی كه تا قبل از انقضای تاریخ مدت اعتبار بیمه نامه، طبق شرایط عمومی بیمه باربری و حمل و نقل وارداتی و صادراتی تمام یا بخشی از محموله حمل نشده باشد، بیمه گذار باید پیش از انقضای مدت بیمه نامه، درخواست تمدید بیمه نامه را به بیمه گر ارائه دهد تا الحاقیه مربوطه صادر شود.

نرخ بیمه باربری

پس از انتخاب کلوز های بیمه باربری نرخ بیمه باربری از سوی شرکت های بیمه اعمال می شود. این نرخ در سرمایه ریالی کالا ضرب می شود تا حق بیمه باربری کالا محاسبه شود.

حرف آخر

ما در این مقاله سعی کردیم که به شما کمک کنیم تا اکثر قوانین و مزایا بیمه باربری را کاملا برایتان توضیح بدهیم تا با خیال راحت بتوانید خود را در برابر خطرات و چالش های موجود حفظ کنید.

انتهای مطلب/آ.ع

امتیاز بدهید

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
صفحه اصلی
جدیدترین
محبوب‌ترین
جستجو
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x